Tietoa jätekimpasta

Usean lähikiinteistön
yhteinen jäteastia eli kimppa

Kimppa on kahden tai useamman lähikiinteistön yhteinen jäteastia, jota saavat käyttää vain kyseisen kimpan osakkaat. Kimpassa voi olla mukana sekä vakituisesti asuttuja että vapaa-ajan kiinteistöjä ja sen voi perustaa myös tiehoitokunta tai kylätoimikunta.

Kimppa perustetaan täyttämällä kirjallinen kimppa-astiasopimus ja lähettämällä se Etappiin. Kimpan osakkaat hankkivat jäteastian ja katsovat sille sopivan paikan ja huolehtivat astian kunnossapidosta. He myös nimeävät kimpalle yhdyshenkilön eli kimppaisännän, joka toimii laskutuksen yhteyshenkilönä. Jo olemassa olevaan kimppaan ei voi liittyä ilman kimpan suostumusta ja kirjallista sopimusta.

Kaava-alueella samaa jäteastiaa käyttävät kiinteistöt voivat sijaita enintään yhden kilometrin etäisyydellä ja haja-asutusalueella enintään kolmen kilometrin etäisyydellä toisistaan. Kuitenkin vapaa-ajan asunnon ja kimppajäteastian välimatka haja-asutusalueella voi olla enintään 10 km. Samaa 10 km etäisyyttä sovelletaan myös tilanteessa, jossa kimppajäteastia sijaitsee kaava-alueella, mutta vapaa-ajan asunto sijaitsee haja-asutusalueella.

Mitä kimppa-astiaan saa laittaa?

Kimppa-astia perustetaan useimmiten poltettavalle jätteelle. Myös biojätteen keräykselle on mahdollista perustaa kimppa.

Kimppaisäntä on tärkeä

Jokaisella kimpalla tulee olla nimetty kimppaisäntä, joka toimii kimpan yhteyshenkilönä osakkaiden ja Etapin välillä. Hän ilmoittaa kimppaan liittyneet uudet osakkaat Lakeuden Etapin asiakaspalveluun. Liittyminen tehdään kirjallisesti, kimpan jäsenien allekirjoituksella vahvistetulla lomakkeella.

Kimpasta eroaminen ei edellytä kimppaisännän suostumusta, mutta siitä tulee ilmoittaa kimppaisännälle. Kimppaisännän tulee ilmoittaa Etapille jäteastian tyhjennyksiin vaikuttavista muutoksista, kuten jäteastian sijaintipaikan tai tyhjennysvälin muutoksista. Kimppaisäntä myös vastaa siitä, että jäteastian kunnossapidosta huolehditaan ja jäteautolla on esteetön pääsy jäteastialle.

Kimppojen laskutus

Kimppa-astian jätelasku perustuu jäteastian tyhjennystapahtumiin. Jäteastian tyhjennyskustannukset jakautuvat kimppaan kuuluvien talouksien kesken, joten kimppa on yleensä edullisin tapa hoitaa jätehuolto. Ympärivuotiset kimpat saavat jätelaskun normaalin laskutusrytmin mukaan 2 kk:n välein, kesäasukkaiden kimpat laskutetaan kerran vuodessa loppusyksystä. Lasku osoitetaan joko kokonaisuudessaan kimppaisännälle, joka kerää osuudet kimpan jäseniltä tai lasku jaetaan laskutusprosenttien mukaan, jolloin Etappi lähettää jokaiselle kimppa-astiaa käyttävälle kiinteistölle oman laskun.

Ekomaksu suoraan jokaiselle kimpan osakkaalle

Jätehuollon perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen ekomaksu. Se laskutetaan suoraan jokaiselta asutulta kiinteistöltä/kimppaosakkaalta neljän kk:n välein, ellei muuta laskutettavaa ole. Tällöin kimppaisännän laskussa näkyy yhden kiinteistön ekomaksu.