JäTELAKI MUUTTUU – MIKÄ SIIS MUUTTUU?

Etappi tarjoaa edelleen omistajakunnilleen jätehuoltopalvelut

Jätelain muutokset eivät käytännössä vaikuta Lakeuden Etapin omistajakuntien jätehuoltopalveluihin, vaan Etappi hoitaa jatkossakin kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon. Etappi vastaa edelleen asumisessa syntyvän jätteen lisäksi myös liikehuoneistossa syntyvästä yhdyskuntajätteestä silloin, kun jätteet kerätään yhdessä muiden kiinteistöllä syntyvien kunnan vastuulle kuuluvien jätteiden kanssa.
Yhtiön vastuulta poistuu jätelain muutoksen myötä jätehuollon järjestämisvastuu yhdyskuntajätteelle yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja yksityisessä koulutustoiminnassa sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa.

Vastuunjaon muutokset

Laki jätelain muuttamisesta (445/2018) on annettu 13.6.2018. Lailla muutetaan jätelain 32 §:n 1 momenttia siten, että kunnan, eli käytännössä Lakeuden Etapin, vastuulta poistuu yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte sekä julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä muu yhdyskuntajäte. Näiden tahojen jätehuollon järjestämisestä vastaa tulevaisuudessa jätteen haltija jätelain 4. luvun mukaisesti.
Kunnan vastuulla säilyy asumisessa syntyvä yhdyskuntajäte. Lisäksi kunta vastaa kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta. Kunnan hallinto- ja palvelutoiminnalla tarkoitetaan soveltuvin osin, mitä kuntalain 6 §:n 2. momentissa säädetään kunnan toiminnasta. Lainkohdan mukaan kunnan toiminnaksi katsotaan kunnan ja kuntakonsernin toiminta sekä kunnan osallistuminen kuntien yhteistoimintaan (mm. kuntayhtymät ja yhteinen toimielin).
Kunnan toimintaan lukeutuvat lisäksi kuntien yhdessä omistamat yhteisöt, joissa kunta käyttää yhdessä muiden kuntien kanssa määräysvaltaa. Voimassa olevaa jätelakia vastaavasti kunnan hallinto- ja palvelutoiminta käsittää myös kunnan sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet.
Kunta vastaa myös liikehuoneistossa syntyvästä yhdyskuntajätteestä, kun jätteet kerätään yhdessä muiden kiinteistöllä syntyvien kunnan järjestämisvastuulle kuuluvien jätteiden kanssa. Liikehuoneistoissa syntyvän jätteen jätehuolto voidaan edelleen järjestää myös erillään kiinteistön muusta jätehuollosta, eli säännös ei velvoita jätteen haltijaa järjestämään liikehuoneistossa syntyvän yhdyskuntajätteen keräystä ja muuta jätehuoltoa yhdessä kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kanssa. Lisäksi kunta vastaa muusta yhdyskuntajätteestä, joka kerätään yhdessä kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kanssa alueellisessa putkikeräys- tai muussa vastaavassa keräysjärjestelmässä.
Jätelain 32 §:n 2-4 momentit pysyvät ennallaan.

Lain voimaantulo ja siirtymäsäännös

Laki tulee voimaan 1.1.2019. Siirtymäsäännöksen mukaan kunta, jossa on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, voi jatkaa ennen lain voimaantuloa tehdyn kuljetussopimuksen mukaista jätteenkuljetusta myös sen vastuun piiristä pois siirtyvän jätteen osalta sopimuksen voimassaolon ajan, mutta kuitenkin enintään kolmen vuoden ajan muutoksen voimaantulosta. Kunnan näin menetellessä asianomaista jätteen haltijaa eivät tuona aikana koske 28 §:ssä säädetyt velvollisuudet jätehuollon järjestämisessä.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180445